Home > Mặt trận và các đoàn thể

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2013)

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

     BCH HUYỆN PHÚ BÌNH

                         ***                                                        Phú Bình, ngày 20 tháng 3 năm 2013

 

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

Kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

(26/3/1931 - 26/3/2013)

___

 

Năm 2013 đánh dấu chặng đường 82 năm lịch sử vẻ vang của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và của tuổi trẻ Việt Nam, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần X và Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần XIII, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phú Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2012 - 2017. Đây là dịp quan trọng để mỗi đoàn viên, thanh niên huyện Phú Bình tự hào về truyền thống hào hùng của tổ chức Đoàn; là dịp thể hiện sức trẻ, tinh thần xung kích, tiền phong và tinh thần trách nhiệm trong việc kế thừa và phát huy truyền thống, đề ra những phương hướng, giải pháp mới, sáng tạo, hiệu quả nhằm xây dựng huyện Phú Bình ngày càng giầu đẹp.

I-  SỰ RA ĐỜI CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ hai, họp từ ngày 20 đến ngày 26/3/1931 do đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú chủ trì. Trung ương Đảng đã dành một ngày trong thời gian Hội nghị để bàn và quyết định những vấn đề quan trọng về công tác vận động thanh niên của Đảng. Xuất phát từ ý nghĩa đặc biệt ấy, được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Bác Hồ, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III họp từ ngày 22 - 25/3/1961 tại Hà Nội, đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 là ngày thành lập Đoàn.

Từ ngày thành lập lập đến nay Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trải qua các lần đổi tên: 1. Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương; 2. Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương; 3.Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam; 4.Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam; 5. Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh; 6 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.  

II- ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH - 82 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

Sau gần 20 năm hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I được tổ chức tại Đại Từ - Thái Nguyên từ ngày 07 đến ngày 14/2/1950 với chủ đề “Chiến đấu và xây dựng tương lai”.

 Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II từ ngày 25/10 đến ngày 04/11/1956 Bác Hồ đã ân cần căn dặn: “Đảng và Chính phủ ta có thể tự hào đã tạo nên một thế hệ thanh niên dũng cảm như các cháu, và mong các cháu tiếp tục phấn đấu hăng hái cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nước nhà”.

Từ ngày 23 đến ngày 25/3/1961, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III được triệu tập tại Hội Nội, Đại hội đã phát động phong trào “Xung phong tình nguyện vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất”. 

Từ ngày 20 đến ngày 22/11/1980, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV đã được tiến hành tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đã quyết định đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Ba xung kích” thành cao trào thi đua hành động cách mạng của tuổi trẻ thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN.

Từ ngày 27 đến ngày 30/11/1987, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ V đã phát động phong trào “Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI diễn ra từ ngày 15 đến ngày 18/10/1992; Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa VI (tháng 2 năm 1993) đã quyết định triển khai 2 phong trào lớn là: “Thanh niên lập nghiệp” và “Tuổi trẻ giữ nước”.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VII từ ngày 26 đến ngày 29/11/1997 đã quyết định tiếp tục phát triển và nâng hai phong trào trên lên một tầm cao mới. Năm 2000, Bộ Chính trị và Chính phủ quyết định là “Năm Thanh niên Việt Nam”. Từ thời điểm này phong trào “Thanh niên tình nguyện” có bước phát triển mới, đi vào thực tiễn, được đông đảo các cấp bộ Đoàn và ĐVTN tham gia, tạo nên ấn tượng tốt đẹp về lớp thanh niên Việt Nam của thời kỳ mới.

Với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện”, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII từ ngày 08 đến ngày 11/12/2002 đã mở ra một trang mới trong lịch sử phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đại hội đã phát động phong trào lớn “Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và kêu gọi tuổi trẻ Việt Nam cùng xiết chặt tay dưới lá cờ vinh quang của Đoàn, nguyện đi theo con đường cách mạng của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, nắm chắc thời cơ, vượt qua thách thức, góp phần to lớn vào sự nghiệp đổi mới đất nước.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 17 đến ngày 21/12/2007. Đại hội đã khẳng định: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới toàn diện, phấn đấu thực sự trở thành người bạn thân thiết của thanh niên, định hướng cho thanh niên đến với lý tưởng cách mạng và những giá trị cao đẹp, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 11 đến ngày 14/12/2012, có 999 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 7,03 triệu thanh niên trong cả nước về dự. Với chủ đề: Khát vọng trẻ dựng xây đất nước và khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.  

82 năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các thế hệ thanh niên Việt Nam đã nối tiếp nhau viết nên những truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, đã là truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với Đảng, gắn bó chặt chẽ với lợi ích dân tộc, với nhân dân và chế độ XHCN; truyền thống xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện, sẵn sàng đón nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; truyền thống hiếu học, cần cù, sáng tạo; truyền thống đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Nối tiếp truyền thống, tuổi trẻ Việt Nam hôm nay vững bước dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, với hoài bão cách mạng đang ngày đêm phấn đấu, đem sức trẻ, nhiệt tình ra sức cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG LỚN DO BAN CHẤP HÀNH HUYỆN ĐOÀN PHÚ BÌNH TRIỂN KHAI, CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN TRONG THÁNG THANH NIÊN NĂM 2013

Trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, thanh niên nước ta luôn nêu cao truyền thống tốt đẹp của dân tộc; đặc biệt từ khi có ngọn cờ cách mạng của Đảng, Bác Hồ, lớp lớp thanh niên của quê hương Phú Bình nói riêng và tuổi trẻ cả nước nói chung đã phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, viết nên những trang sử chói lọi trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần cùng đồng bào, chiến sĩ cả nước làm nên những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại. Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, phong trào thanh thiếu nhi của huyện nhà ngày một phát triển; thông qua những hoạt động thực tiễn, đã góp phần đáng kể vào việc giáo dục, rèn luyện, nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần cho thanh niên. Mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được mở rộng, số đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của đảng ngày một tăng. Đội ngũ cán bộ đoàn ngày càng trưởng thành và là nguồn cán bộ trẻ của Đảng và chính quyền các cấp. Nhân Tháng Thanh niên năm 2013 Huyện đoàn Phú Bình đã tổ chức đồng loạt các hoạt động cụ thể như:

            1. Tổ chức Lễ phát động Tháng thanh niên năm 2013 với chủ đề: Tuổi trẻ Phú Bình chung tay xây dựng nông thôn mới.

            Sáng ngày 05/3/2013 tại xóm Tân Sơn xã Úc Kỳ huyện Phú Bình, BCH huyện Đoàn đã tổ chức Lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2013. Đến dự và động viên có đồng chí Hoàng Văn Hùng – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Phú Bình; đồng chí Lê Ngọc Linh – Phó Bí thư tỉnh Đoàn Thái Nguyên; tham dự tại buổi lễ còn có đại biểu đại diện cho các Ban xây dựng Đảng, các ngành, đoàn thể của huyện Phú Bình, đại diện lãnh đạo xã Úc Kỳ, đặc biệt là sự có mặt của nhân dân xóm Tân Sơn – Úc kỳ và các đồng chí cán bộ Đoàn đại diện cho 45 cơ sở Đoàn trong huyện.

            Sau Lễ phát động các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đoàn Thái Nguyên, lãnh đạo Huyện ủy Phú Bình đã khởi công làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn xóm Tân Sơn – Úc Kỳ với chiều dài 0,3km. 

            2. Phối hợp với Trung tâm Bồ dưỡng Chính trị huyện tổ chức lớp cảm tình Đảng Tháng thanh niên 2013 và học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2012 – 2017.

            Lớp học khai mạc từ ngày 11/3 và kết thúc ngày 15/3/2013, tham gia lớp học có 102 đồng chí cán bộ, đoàn viên trong toàn huyện. Kết quả có 28 đồng chí đạt loại giỏi; 68 đồng chí đạt loại khá; 6 đồng chí đạt trung Bình.

            3. Tổ chức Hội thi “Khi tôi 18” cho Đoàn các trường THPT và Trung tâm GDTX huyện.

            Hội thi “Khi tôi 18” được tổ chức vào ngày 13/3/2013 tại trường THPT Phú Bình. Tham gia Hội thi có 4 đội thi đại diện cho 4 trường THPT và Trung tâm GDTX huyện và trên 500 đoàn viên, học sinh trường THPT Phú Bình. Kết quả đội thi Trung tâm GDTX huyện đã giành giải nhất.

            4. Phối hợp với Phòng VHTT - TT huyện tổ chức giải chạy việt giã Tiền phong năm 2013.

            Ngày 15/3/2013, phối hợp với Phòng VHTT – TT huyện tổ chức giải việt giã Tiền phong năm 2013 với sự tham gia của gần 100 vận động viên nam và nữ đến từ các xã, thị trấn và cơ quan, trường học trong toàn huyện. Kết thúc giải cấp huyện, BTC sẽ chọn ra các cá nhân xuất sắc, thành lập đội tuyển của huyện tham gia giải cấp tỉnh được khai mạc và sáng 23/3/2013.

            5. Lễ ra mắt “Đội thanh niên tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” của huyện và ra quân “Ngày chủ nhật xanh”.

            Sáng 17/3/2013 BCH huyện Đoàn đã tổ chức Lễ ra mắt Đội thanh niên tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” của huyện và ra quân “Ngày chủ nhật xanh” tại xã Nhã Lộng. Đội thanh niên tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” của huyện gồm 24 đồng chí là phó bí thư Đoàn xã, thị trấn và cán bộ cơ quan Thường trực huyện Đoàn. Sau lễ ra mắt, Đội đã phối hợp với Đoàn xã Nhã Lộng tổ chức lao động vệ sinh và trồng cây xanh tại trường THCS Nhã Lộng.

            6. Phối hợp với BCĐ hiến máu nhân đạo huyện và Hội CTĐ huyện tổ chức hiến máu nhân đạo vào sáng ngày 21/3/2013.

            Đã có trên 500 cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia đăng ký hiến máu. Kết quả đã thu được 246 đơn vị máu.

            7. Tổ chức giải cầu lông cán bộ Đoàn lần II năm 2013, chào mừng 82 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ( 26/3/1931 – 26/3/2013).

            Ngày 23/3/2013 khai mạc giải cầu lông cán bộ Đoàn, chào mừng 82 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ( 26/3/1931 – 26/3/2013). Tham gia giải là các đồng chí cán bộ, đoàn viên đại diện cho Đoàn các xã, thị trấn, các chi đoàn khối CQ – DN, khối trường học trên địa bàn huyện.

            8. Phối hợp với Đoàn Thanh Niên TNG tổ chức mít tinh kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 và đêm giao lưu văn nghệ tại nhà máy may TNG Phú Bình Vào Ngày 23/ 03/ 2013.

9. Chỉ đạo Đoàn xã – Thị trấn – Khối trường học tổ chức đồng loạt ngày hội  “Chủ nhật xanh” vào ngày 24 /03/2013.

Với sự quan tâm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, tổ chức Đoàn Phú Bình không ngừng được củng cố và lớn mạnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phát triển mạnh ở 21 xã, thị trấn, 18 chi đoàn trực thuộc, 4 trường THPT và TTGDTX  huyện. Tính đến nay trong toàn huyện có 29.367 đoàn viên thanh niên, trong đã 5856 đoàn viên, 12.785 đội viên. Trong 5 năm qua đã giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp 970 đoàn viên, kết quả có 720 đoàn viên ưu tú vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Với những nột nổi bật nêu trên Huyện đoàn Phú Bình hàng năm đều được các ngành các cấp đánh giá cao và khen thưởng, trong nhiệm kỳ 2007- 2012 Huyện đoàn Phú Bình đã được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào TTN. Chi bộ hàng năm đều đạt chi bộ trong sạch vững mạnh; 100% cán bộ trong cơ quan đều đạt lao động tiến và chiến sỹ thi đua cơ sở; 100% đảng viên trong chi bộ hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tải về

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN
Các bài mới:
Các bài khác:
Văn Bản Huyện Ủy
Lịch công tác - Giấy mời