Home > Huyện Ủy huyện Phú Bình

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013

ĐẢNG BỘ TỈNH THÁI NGUYÊN

HUYỆN UỶ PHÚ BÌNH

*

Số 121-BC/HU

        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

       Phú Bình, ngày 15 tháng 7 năm 2013

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm,

nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013

-----

                Trong 6 tháng đầu năm 2013, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức từ những nguyên nhân khách quan và chủ quan, song với quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành, khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, đồng thời được sự quan tâm tạo điều kiện của tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh, huyện đã thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Kết quả cụ thể như sau:

A- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM

* Dự ước thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu:

1- Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 63,2 tỷ đồng, đạt 48,6% kế hoạch; tăng 14,2% so với cùng kỳ.

2- Tổng sản lượng lương thực cây có hạt ước: 36.083 tÊn, đạt 48,1% kÕ ho¹ch, tăng 2,7% so víi cïng kỳ năm 2012.

3- Thu ngân sách trên địa bàn: 15,7 tû ®ång, b»ng 42,8% kế hoạch, giảm 14,3% so với cùng kỳ 2012.

4- Diện tích trồng rừng tập trung đạt: 363 ha bằng 145,2% kế hoạch, tăng 7,14% so với cùng kỳ năm 2012.

5- Sản lượng thịt hơi xuất chuồng: 15.000 tÊn, đạt 71,43% kÕ ho¹ch, tăng 2.000 tấn so với cùng kỳ.

6- Tạo việc làm mới: 1.728 lao ®éng, đạt 61,7% kÕ ho¹ch, giảm 30 lao động so với cùng kỳ; trong đó lao động hợp đồng làm việc có thời hạn ở nước ngoài là 20 người, đạt 18,18% kế hoạch, giảm 34 người so với cùng kỳ.

7- Chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới: 114 đồng chí, bằng 63,3% kế hoạch.

I- Phát triển kinh tế

1- Sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Thời tiết vụ Xuân tương đối thuận lợi cho sản xuất, bên cạnh đó các cấp uỷ đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hỗ trợ sản xuất, như chính sách hỗ trợ giống, tập huấn khoa học kỹ thuật… do vậy sản lượng lương thực đạt khá và tăng so với cùng kỳ.

Toàn huyện gieo cấy được 5.009ha lúa, đạt 100,4% kế hoạch, tăng 0,31% so với cùng kỳ, năng suất dự ước 53,24 tạ/ha, bằng 103% kế hoạch; sản lượng 26.667 tấn, bằng 103% kế hoạch; trong đó diện tích lúa lai cao nhất từ trước đến nay đạt 2.626,5 ha, chiếm 52,4% tổng diện tích gieo cấy (bằng 292% so với cùng kỳ), năng suất trung bình 58,2 tạ/ha, sản lượng 15.574 tấn (các giống lúa chủ yếu như Syn6, VL20, GS9, TH3-3 và giống BiO404). Cây ngô 2.178,2ha (trong đó, diện tích ngô vụ Đông 1.491ha, diện tích ngô Xuân 687,2ha), sản lượng ước đạt 9.371 tấn, bằng 102% kế hoạch. Các loại cây mầu khác nhìn chung đều đạt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ năm 2012. Tổng sản lượng cây lương thực có hạt 36.038 tấn, đạt 48,1% kế hoạch, tăng 935 tấn so với cùng kỳ năm 2012.

Ngành chăn nuôi tương đối ổn định và phát triển, trong 6 tháng không có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra. Mặc dù giá thịt gia súc, gia cầm giảm, trong khi đó giá thức ăn chăn nuôi tăng cao gây nhiều khó khăn cho các hộ chăn nuôi; song tổng đàn gia súc, gia cầm vẫn ổn định và phát triển. Do đó, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng trong 6 tháng vẫn đạt 15.000 tấn, tăng 2000 tấn so với cùng kỳ năm 2012.

Công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm được các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời tăng cường công tác kiểm dịch động vật và thú y theo kế hoạch. Kết quả tiêm phòng đợt I: Phòng dại trên đàn chó đạt: 8.500 liều bằng 100% KH; Tụ huyết trùng trâu bò: 19.200 liều bằng 110% KH; Lở mồm long móng lợn: 24.250 liều bằng 112,8% KH; Tụ dấu lợn: 42.950 liều bằng 90,4% KH; Dịch tả lợn: 78.000 liều bằng 104% KH; Tai Xanh lợn: 7000 liều bằng 140% KH.

Công tác trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ rừng được triển khai theo kế hoạch, kết quả trồng được 363 ha bằng 145,2% kế hoạch, tăng 48,7 ha so với cùng kỳ năm 2012. Tích cực chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng. Trong 6 tháng đầu năm không để xảy ra cháy rừng, đã cấp phép khai thác 1.500m3 gỗ; kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính 04 vụ với tổng số tiền thu phạt và bán tang vật nộp ngân sách là 43,9 triệu đồng, tăng hơn 32 triệu đồng so với cùng kỳ.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tính đến ngày 31/5/2013, có 01 xã đạt 13 tiêu chí, 1 xã đạt 12 tiêu chí, 01 xã đạt 11 tiêu chí, 05 xã đạt 10 tiêu chí, còn lại đạt từ 6 đến 9 tiêu chí. Tính đến 15/6/2013 có 20/20 xã lập được đề án xây dựng nông thôn mới và đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân; 06 xã tổ chức được Lễ phát động phong trào toàn dân thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới; có 04 xã thực hiện xong việc cắm mốc chỉ giới quy hoạch (Lương Phú, Tân Khánh, Nhã Lộng và Đồng Liên). Tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết TW 7 (khóa X) và tuyên dương, khen thưởng 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong triển khai thực hiện Nghị quyết.

2- Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện vẫn duy trì được sự phát triển. Giá trị thực hiện trong 6 tháng đầu năm ước đạt 63,2 tỷ đồng (tính theo giá năm 2010), đạt 48,6% kế hoạch, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp 27,9 tỷ đồng, tiểu thủ công nghiệp 35,3 tỷ đồng, gồm các sản phẩm chính như hàng may mặc, sản phẩm mộc, gạch ngói..

Theo điều tra toàn huyện có 6.767 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể chia theo ngành kinh tế, gồm 2.115 cơ sở sản xuất công nghiệp, 149 cơ sở xây dựng, 510 cơ sở vận tải kho bãi và 3.993 cơ sở thương mại, dịch vụ với tổng số lao động tham gia là 11.531 người.

Tổ chức đánh giá kết quả 02 năm thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề giai đoạn 2011 – 2015 trên địa bàn huyện; bổ sung nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong giai đoạn từ nay đến năm 2015.

3- Kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản

Ngay từ đầu năm, huyện đã giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, đồng thời chỉ đạo xây dựng giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện thắng lợi kế hoạch được giao cho các cơ quan, đơn vị và các xã thị trấn. Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2013 trên địa bàn huyện đến thời điểm tháng 6 năm 2013 là 56,538 tỷ đồng, tăng 21,9 tỷ đồng so với cùng kỳ 2012. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và quy định hiện hành, chỉ đạo UBND huyện kịp thời phân bổ các nguồn vốn theo kế hoạch. Hiện tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đạt 26,9 tỷ đồng bằng 47,6% tổng kế hoạch vốn.

Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án đảm bảo kế hoạch; nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng công trình nhà làm việc khối Đoàn thể huyện với tổng mức đầu tư 9,2 tỷ đồng; trụ sở UBND xã Tân Khánh trị giá 3,2 tỷ đồng; Hội trường UBND xã Tân Khánh, tổng mức đầu tư 3,5 tỷ đồng; trụ sở UBND xã Tân Hòa tổng mức đầu tư 3,3 tỷ đồng; trụ sở UBND xã Nga My với tổng mức đầu tư 4,2 tỷ đồng… Tổ chức lập Đề án đề nghị công nhận thị trấn Hương Sơn là đô thị loại V, kết quả đã được công nhận là đô thị loại V vào ngày 15/5/2013 tại Quyết định số 895/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

4- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

 Tích cực chỉ đạo xử lý các vấn đề tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt Dự án mở rộng nhà máy May TNG Phú Bình, đến ngày 31/5/2013 đã hoàn tất hồ sơ báo cáo tỉnh cho tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo quy định. Xây dựng kế hoạch, yêu cầu nhà đầu tư phải cam kết lộ trình thực hiện đối với Dự án Khu dân cư số 2 thị trấn Hương Sơn. Giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 khu dân cư Hồ Dinh, thị trấn Hương Sơn. Chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng khu công nghiệp Điềm Thuỵ phần diện tích 180ha, đợt 2; đến 31/5/2013 có 58/68 hộ gia đình, cá nhân nhận tiền, đạt 83,2% số hộ và 87,17% số tiền; còn 10 hộ chưa nhận tiền với lý do giá bồi thường tài sản thấp (công trình xây dựng sau khi công bố quy hoạch) và bồi thường không đúng loại đất (đất rừng nhưng yêu cầu bồi thường theo giá đất trồng cây hàng năm).

5- Hoạt động tài chính, ngân hàng

- Thu, chi ngân sách

Trong 6 tháng đầu năm 2013, công tác thu ngân sách trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là công tác thu cấp quyền sử dụng đất. Nguyên nhân do triển khai thực hiện việc giảm thuế và gia hạn thuế đối với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường; quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011 - 2015 cấp huyện chưa được phê duyệt….

Do vậy tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm đạt 15,7 tỷ đồng, đạt 42,8% kế hoạch, giảm 14,3% so cùng kỳ năm 2012. Trong đó thu cân đối ngân sách 13,9 tỷ đồng, đạt 63,8% kế hoạch, tăng 43,4% so cùng kỳ; thu cấp quyền sử dụng đất 1,83 tỷ đồng, đạt 12,2% kế hoạch, bằng 21,1% so cùng kỳ năm 2012.

Chi ngân sách: Nhìn chung công tác chi ngân sách đáp ứng nhiệm vụ chính trị của địa phương, đảm bảo đúng quy định hiện hành. Tổng chi cân đối ngân sách trên địa bàn đạt 139,5 tỷ đồng, đạt 49,7% kế hoạch. Trong đó chi thường xuyên là 123,805 tỷ đồng, đạt 46,2% kế hoạch; chi đầu tư phát triển 14,527 tỷ đồng, đạt 114,4% kế hoạch.

 Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước thực hiện nghiêm chủ trương tiết kiệm 30% chi thường xuyên.

- Tín dụng ngân hàng

Tổng nguồn vốn huy động của 02 ngân hàng trên địa bàn huyện ước tính 6 tháng đầu năm đạt 675,3 tỷ đồng, trong đó Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn 373 tỷ đồng. Tổng dư nợ của 02 ngân hàng trên địa bàn huyện ước 695,7 tỷ đồng, trong đó Ngân hàng Nông nghiệp là 408,6 tỷ đồng. Nợ xấu của 2 ngân hàng ước tính 6 tháng đầu năm 2013 là 0,26%, trong đó Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0,37%

6- Công tác quản lý tài nguyên môi trường

Tiến hành phân bổ chỉ tiêu Kế hoạch sử dụng đất năm 2013 cho các xã, thị trấn để làm căn cứ lập, hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011 - 2015. Ban hành chỉ thị về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Tổ chức giao kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2013 theo Nghị quyết 30/2012/QH13, ngày 21/6/2012 của Quốc hội. Tổ chức ký cam kết với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong năm 2013 phải hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Tính đến ngày 31/5/2013, toàn huyện cấp được 16.904 ha, bằng 76,1% diện tích đất cần cấp.

Phối hợp tiến hành kiểm tra, thanh tra việc sử dụng đất của một số tổ chức trên địa bàn huyện sử dụng không có hiệu quả và đang hoàn tất các thủ tục đề nghị UBND tỉnh thu hồi giao cho huyện quản lý theo quy định. Tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý hoạt động khai thác cát sỏi trái phép trên sông Cầu, kết hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về công tác bảo vệ môi trường.

Trong 6 tháng đầu năm, huyện đã thẩm định, xác nhận thủ tục đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, cấp lại, cấp đổi cho 477 trường hợp, trong đó: chuyển mục đích sử dụng 32 trường hợp, chuyển nhượng quyền sử dụng 213 trường hợp, chuyển đổi quyền sử dụng 04 trường hợp, tặng cho quyền sử dụng 135 trường hợp, thừa kế quyền sử dụng 71 trường hợp và cấp lại giấy chứng nhận 23 trường hợp.

II- Văn hoá - xã hội

1- Giáo dục - Đào tạo

Kết thúc năm học 2012 - 2013, ngành giáo dục của huyện đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm học đề ra. Kết quả nổi bật là hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đạt 100%, vượt trước kế hoạch 2 năm (kế hoạch hoàn thành trong năm 2015); duy trì sĩ số bậc tiểu học đạt 99,99%; 100% các xã, thị trấn được công nhận đạt phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện của các ngành học, bậc học được nâng lên, tỷ lệ học sinh giỏi, học sinh lên lớp thẳng ở bậc tiểu học, trung học cơ sở đều đạt cao: học sinh thi giỏi toán qua mạng internet cấp huyện có 240/447 em đạt, cấp tỉnh 133/240 em đạt; thi viết chữ đẹp cấp huyện có 483/569 em đạt giải, cấp tỉnh có 218/220 em đạt giải. Cơ sở vật chất, trang thiết bị được củng cố và tăng cường, góp phần phục vụ tốt hơn việc dạy và học. Đội ngũ giáo viên cơ bản ổn định về số lượng, chất lượng chuyên môn nghiệp vụ được nâng lên. Trong năm học có 17 giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, kết quả 14/17 giáo viên đạt giải. Chỉ đạo tổ chức tách trường Tiểu học Nga My thành trường Tiểu học Nga My 1 và Tiểu học Nga My 2. Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia được đẩy mạnh, đến nay có 41/67 trường đạt chuẩn, 40 trường đạt thư viện chuẩn.

Tổ chức xét tốt nghiệp cho học sinh lớp 9 năm học 2012 - 2013 đảm bảo đúng quy định. Phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; kết quả tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99,56%, trong đó Trung học phổ thông Lương Phú đạt 100%. Tổ chức đánh giá kết quả 02 năm thưc hiện Chương trình phát triển giáo dục - đào tạo giai đoạn 2011 – 2015.

2- Văn hoá - thông tin tuyên truyền

Các cơ quan thông tin tuyên truyền đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của huyện. Tổ chức quản lý chặt chẽ, đúng quy định các hoạt động lễ hội trên địa bàn, thu hút đông đảo du khách đến tham dự, tiêu biểu là Lễ hội Đình – Đền – Chùa Cầu Muối và Hội truyền thống cách mạng xã Kha Sơn, đã góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tâm linh của nhân dân địa phương. Hoàn thiện hồ sơ và tổ chức lễ khởi công trùng tu xây dựng Chùa Cầu muối với tổng dự toán trên 8 tỷ đồng bằng nguồn vốn xã hội hóa. Chỉ đạo tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở, tiến tới Đại hội thể dục thể thao cấp huyện lần thứ VII; kết quả, tính đến hết tháng 6/2013, có 6/21 xã, thị trấn tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở.

Cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” tiếp tục có những chuyển biến tích cực, gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh các dịch vụ văn hoá, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. Tổ chức đánh giá kết quả 02 năm thực hiện Chương trình xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở giai đoạn 2011-2015.

Hoạt động truyền thanh được duy trì đều đặn. Đài Truyền thanh Truyền hình duy trì thường xuyên 6 chương trình phát thanh/tuần, 5 chuyên mục/ tháng. Tổng số tin, bài phát sóng đạt 1872 tin, 156 bài, bằng 100% kế hoạch. Xây dựng 6 chương trình truyền hình Phú Bình phát sóng trên Đài Phát thanh -Truyền hình Thái Nguyên và thường xuyên phối hợp cung cấp tin, bài đăng tải trên Websites huyện Phú Bình.

3- Giải quyết việc làm và thực hiện chính sách xã hội

 Công tác giải quyết việc làm được triển khai thực hiện theo kế hoạch, 6 tháng đầu năm toàn huyện đã tạo việc làm mới cho 1.728 người, đạt 61,7% kế hoạch, giảm 30 người so cùng kỳ. Trong đó lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài là 20 người, đạt 18,18% kế hoạch giao, giảm 34 người so cùng kỳ. Tổ chức đánh giá kết quả 2 năm (2011 - 2012) thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo quyết định 1956/QĐ-TTg.

Công tác giảm nghèo, chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách được quan tâm chỉ đạo thường xuyên; đảm bảo chế độ chính sách đối với thương, bệnh binh, người có công được giải quyết kịp thời, đúng quy định. Trong dịp Tết Nguyên đán, các cấp, các ngành từ huyện đến xã, thị trấn đã tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, động viên, tặng quà các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, với tổng số 5647 xuất quà, trị giá 1.453.275.000đ, tăng 393 xuất quà (bằng 253 triệu đồng) so với năm 2012.

Các chính sách bảo trợ, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng tạo sự phấn khởi, đồng thuận trong nhân dân. Công tác cai nghiện phục hồi và xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý được triển khai thực hiện theo kế hoạch; công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thu hồi trợ cấp ưu đãi đối các trường hợp hưởng chế độ ưu đãi đối với thương binh, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học không đúng quy định; hiện thu được 1,12 tỷ đồng; đồng thời tiến hành xử lý đối với những trường hợp là cán bộ, đảng viên vi phạm theo quy định.

Về thực hiện chính sách dân tộc, trong 6 tháng đầu năm đã chỉ đạo Uỷ ban nhân dân huyện triển khai Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/20102 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc khu vực vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015.

4- Công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân

Cấp uỷ luôn quan tâm đến công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, chỉ đạo không để xảy ra các dịch bệnh lớn trên địa bàn huyện; triển khai thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia về chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Từ đầu năm đến nay đã tổ chức khám, điều trị cho trên 54 nghìn lượt người. Chỉ đạo kiểm tra các cơ sở kinh doanh, chế biến và cơ sở ăn uống trên địa bàn huyện nhằm phát hiện và xử lý các sai phạm, đồng thời tuyên truyền phổ biến kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở. Kết quả, đã chỉ đạo kiểm tra 221 cơ sở, phạt hành chính 13 cơ sở, nộp ngân sách nhà nước 14,7 triệu đồng.

III- Quốc phòng - an ninh

Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng vũ trang huyện thường xuyên đảm bảo chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Cơ bản hoàn thành kế hoạch huấn luyện dân quân tự vệ năm 2013, đảm bảo an toàn về người, vũ khí. Lực lượng quân sự đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn huyện. Triển khai các quy định hướng dẫn và tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2013. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khoá IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Lực lượng Công an thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, xây dựng phương án đấu tranh phòng ngừa xâm phạm an ninh, đẩy mạnh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Nắm tình hình hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, kịp thời xử lý những trường hợp vi phạm chủ trương, chính sách về tôn giáo. Tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự, kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn. Do vậy, tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trong 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận 58 tin báo tố giác tội phạm, điều tra làm rõ 53 tin, đạt 91,3%. Bắt quả tang 04 vụ bằng 05 đối tượng buôn bán hàng cấm, đã tiến hành xử lý, thu phạt 21.000.000đ nộp ngân sách nhà nước. Xảy ra 32 vụ phạm pháp hình sự (giảm 02 vụ so với cùng kỳ năm 2012), điều tra làm rõ 27 vụ, đạt 84,3%. Phát hiện và bắt quả tang 18 vụ, bằng 115 đối tượng về hành vi đánh bạc, đạt 180% chỉ tiêu được giao; đã khởi tố 14 vụ, thu phạt 37.850.000đ nộp ngân sách nhà nước. Phát hiện, bắt 20 vụ bằng 23 đối tượng phạm tội về ma túy. Bắt và vận động đầu thú 09 đối tượng truy nã.

Vận động nhân dân thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, đến ngày 31/5/2013 thu hồi 27 khẩu súng các loại, 04 quả lựu đạn, 05 kíp nổ, 224 viên đạn các loại, 02 đầu đạn cỡ lớn, 04 gậy điện, 54 dao kiếm.

Về trật tự an toàn giao thông, xảy ra 11 vụ tai nạn, va chạm giao thông đường bộ; trong đó tai nạn giao thông nghiêm trọng và rất nghiêm trọng xảy ra 06 vụ, làm chết 08 người, bị thương 03 người (tăng 1 người chết so với cùng kỳ năm 2012). Lực lượng công an đã lập biên bản và xử lý 636 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, thu nộp kho bạc 393.940.000 đồng.

IV- Công tác xây dựng hệ thống chính trị

1- Công tác xây dựng Đảng

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo:

Thực hiện Quy chế hoạt động và bám sát vào Chương trình công tác toàn khoá của Ban Chấp hành, Chương trình hội nghị thường kỳ của Ban Thường vụ năm 2013, trong 6 tháng đầu năm, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ duy trì nề nếp các phiên họp thường kỳ để tập trung thảo luận, tạo sự thống nhất trong tư tưởng và hành động; xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong từng thời điểm, đề ra các giải pháp thiết thực. Cụ thể hóa chủ trương của tập thể Ban Thường vụ thành các văn bản để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị. Chỉ đạo việc tổ chức triển khai lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND các cấp bầu.

- Công tác tư tưởng:

Thường xuyên quan tâm làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời định hướng nhằm tạo sự đồng thuận trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chỉ đạo các chi, đảng bộ tổ chức triển khai quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) và hướng dẫn “Học tập, thấm nhuần lời căn dặn của Bác đối với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên khi Người về thăm Thái Nguyên”. Tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc; sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp tục hướng dẫn 08 đảng bộ biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương, góp phần giáo dục truyền thống cho cán bộ, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị đã bám sát vào yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng bộ; mở lớp bồi dưỡng đảm bảo kế hoạch, trong 6 tháng đã mở 12 lớp bồi dưỡng cho 888 học viên và tiếp tục duy trì lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính K7.

- Công tác tổ chức cán bộ: Triển khai đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ; tiếp tục thực hiện luân chuyển, điều động cán bộ theo tinh thần Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXV. Trong 6 tháng đã luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đề bạt, miễn nhiệm 10 đồng chí, trong đó luân chuyển 01 đồng chí, điều động và bổ nhiệm 5 đồng chí, tiếp nhận và điều động 02 đồng chí; bổ nhiệm mới 02 đồng chí; kiện toàn chức danh cán bộ chủ chốt các xã đảm bảo quy trình, quy định.

Xây dựng kế hoạch kiểm tra tổ chức kiểm tra việc thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên và Chương trình số 08-CTr/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Bình về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên giai đoạn 2011 - 2015.

Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ được quan tâm, trong 6 tháng đầu năm đã cử 05 cán bộ chủ chốt cấp xã đi bồi dưỡng công tác tuyên giáo, dân vận tại Trường Chính trị tỉnh; 07 đồng chí cán bộ văn phòng cấp ủy đi tập huấn nghiệp vụ công tác đảng, 07 đồng chí đi bồi dưỡng công tác kiểm tra tại Trường Chính trị tỉnh.

Thực hiện tốt chế độ chính sách cho các đồng chí được hưởng chế độ theo quy định. Làm thủ tục tặng huy hiệu 30, 40, 50, 60 năm tuổi đảng cho 104 đồng chí. Tổ chức kết nạp 114 đảng viên mới, đạt 63,3% kế hoạch. Thực hiện công tác cập nhật cơ sở dữ liệu đảng viên đảm bảo cho thuận lợi cho việc lưu giữ và tra cứu theo quy định.

- Công tác kiểm tra, giám sát: Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả kế hoạch kiểm tra, giám sát. Xây dựng quy trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy; quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng và tổ chức hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát và quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đảng của Ban Thường vụ Huyện ủy. Chuẩn bị các điều kiện phục vụ đoàn kiểm tra của UBKT Tỉnh uỷ về kiểm tra tài chính đảng tại Đảng bộ huyện. Xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Đề án 06-ĐA/TU của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa XVIII về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giai đoạn 2011 - 2015. Xử lý kỷ luật những đảng viên vi phạm chế độ chính sách thương binh và da cam đúng quy định, hướng dẫn của Đảng.

Đối với công tác thi hành kỷ luật đảng thực hiện đúng thủ tục, nguyên tắc; số lượng đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật trong 6 tháng đầu năm tăng nhiều so với cùng kỳ những năm trước, trong đó có một số đồng chí là cán bộ chủ chốt cấp cơ sở. Kết quả, trong 6 tháng đầu năm đã thi hành kỷ luật 32 đảng viên, trong đó khiển trách 5 trường hợp, cảnh cáo 8 trường hợp, cách chức 01 trường hợp, khai trừ 18 trường hợp. Việc thi hành kỷ luật nghiêm túc đã củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Trong 6 tháng cũng đã tiếp nhận 20 lượt đơn thư, đã xem xét và chuyển giải quyết kịp thời, đúng quy định Điều lệ Đảng.

- Công tác dân vận:

Cấp uỷ, chính quyền và các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Xây dựng và tổ chức ký kết Quy chế phối hợp công tác dân vận giữa ban Dân vận Huyện ủy và phòng Dân tộc huyện. Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Đề án 08-ĐA/TU ngày 23/8/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2011-2015”. Sơ kết giai đoạn I thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về “Tiếp tục đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân giai đoạn 2011 -2015”.

2- Hoạt động của bộ máy chính quyền

Hội đồng nhân dân huyện tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát, chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 -2016. Triển khai nghiêm túc công tác lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Đến nay, toàn huyện đã tổ chức được 3.381 hội nghị, tọa đàm và phát 40.143 phiếu xin ý kiến tới các hộ gia đình và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện. Qua tổng hợp, có 17.364 ý kiến tham gia đóng góp (trong đó: 17.360 ý kiến cá nhân, 04 ý kiến của các cơ quan, tổ chức), có 16.762 ý kiến tán thành và 602 ý kiến sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Dự thảo. Xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND các cấp bầu.

UBND huyện xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trong công tác lãnh đạo, điều hành mục tiêu kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2013. Tập trung giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án mở rộng chi nhánh Nhà máy May TNG Phú Bình. Xây dựng kế hoạch để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện. Tổ chức tiếp dân theo định kỳ và chỉ đạo các cơ quan chức năng thụ lý, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại, các ý kiến phản ánh của công dân theo quy định. Thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các trường Mầm non trên địa bàn và viên chức Khuyến nông đảm bảo theo quy định. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách tư pháp; tổ chức đánh giá kết quả 02 năm thực hiện kế hoạch cải cách hành giai đoạn 2011 – 2015; tổng kết Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

3- Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục được củng cố, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, tham gia tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Quan tâm phát triển đoàn viên, hội viên mới và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013. Tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, phát động các phong trào, hoạt động với nhiều nội dung và hình thức phong phú, đem lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, Đoàn thanh niên tổ chức phát động Tháng Thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ Phú Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”; Liên đoàn lao động tổ chức phát động phong trào “Công nhân viên chức lao động Phú Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”; Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức giao lưu câu lạc bộ “5 không – 3 sạch”; Hội Cựu chiến binh đẩy mạnh thực hiện phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Cựu chiến binh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cựu chiến binh chung sức bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Hội Nông dân huyện xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi tuyên truyền chung sức xây dựng nông thôn mới… đã được đoàn viên, hội viên hưởng ứng nhiệt tình, tham gia tích cực, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong 6 tháng đầu năm 2013.

* Những hạn chế và nguyên nhân

1- Một số hạn chế:

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai nhiệm vụ trên một số lĩnh vực còn có những hạn chế:

- Việc triển khai công tác giải phóng mặt bằng Dự án mở rộng quy hoạch chi nhánh nhà máy may TNG Phú Bình chưa đảm bảo được tiến độ.

- Tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn huyện chậm so với kế hoạch.

- Tình trạng tai nạn, va trạm giao thông còn xảy ra nhiều, số người chết do tai nạn giao thông cao.

- Tình trạng sinh con thứ 3 tăng, trong đó có cả cán bộ, đảng viên vi phạm về chính sách dân số.

- Công tác cải cách hành chính còn chậm so với kế hoạch, chưa đạt yêu cầu đề ra.

- Thu cân đối ngân sách trên địa bàn huyện, đặc biệt là thu cấp quyền sử dụng đất đạt thấp.

2- Nguyên nhân

- Công tác tham mưu và sự phối kết hợp của một số cơ quan chức năng đôi khi còn chậm, thiếu đồng bộ.

- Một số đồng chí cấp ủy viên của Đảng bộ huyện chưa thật sự sâu sát trong chỉ đạo, đôn đốc đơn vị được phân công phụ trách thực hiện nhiệm vụ.

- Năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế, chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ.

B- MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013

Ngoài những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được xác định ngay từ đầu năm, trong 6 tháng cuối năm 2013, cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1- Lĩnh vực phát triển kinh tế

- Rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, trên cơ sở đó tích cực chỉ đạo, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp, khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch và cùng kỳ những năm trước.

- Tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ mùa; tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch cho cây trồng, vật nuôi. Chủ động tổ chức thực hiện công tác phòng tránh thiên tai, có phương án ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh và có hiệu quả. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ đông.

- Đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch trong năm 2013; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai, các hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề án phát triển sản xuất, phấn đấu 100% các xã phê duyệt xong đề án trong năm 2013.

- Tăng cường thu hút các nhà đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, như Dự án khu dân cư Hồ Dinh thị trấn Hương Sơn, đường 41m và một số dự án khác… Hoàn thành công tác thu hồi đất sử dụng sai mục đích, kém hiệu quả của một số tổ chức trên địa bàn. Triển khai lồng ghép các nguồn lực để đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

- Chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp về thu ngân sách trên địa bàn, phấn đấu tăng thu, đặc biệt là thu cấp quyền sử dụng đất; tiết kiệm chi 30% và thực hiện triệt để Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 11/2011/NQ-CP của Uỷ ban nhân dân huyện.

2- Văn hoá – xã hội

- Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, chất lượng gia đình văn hoá, làng văn hoá, cơ quan văn hoá; tăng cường công tác kiểm tra hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá trên địa bàn. Chỉ đạo các xã còn lại tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp cơ sở, tổ chức thành công Đại hội TDTT huyện lần thứ VII. Tham gia Liên hoan Trà lần thứ 2 tỉnh Thái Nguyên năm 2013.

- Chỉ đạo ngành Giáo dục – Đào tạo huyện tổng kết năm học 2012 - 2013, triển khai nhiệm vụ trọng tâm, chuẩn bị các điều kiện khai giảng năm học 2013 – 2014.

- Chỉ đạo UBND huyện, các cơ quan chuyên môn tổ chức thi tuyển công chức cấp xã, viên chức ngành giáo dục nhằm giải quyết việc làm cho con em địa phương.

- Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân; tích cực, chủ động công tác phòng chống dịch bệnh. Tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; chỉ đạo xây dựng chuyên đề về công tác dân số.

- Tăng cường các biện pháp thực hiện các chỉ tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với các đối tượng chính sách, người có công với nước, tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ. Tiếp tục chỉ đạo thu hồi những trường hợp hưởng chế độ thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học không đúng qui định.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn và tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc, đơn thư liên quan đến vấn đề tôn giáo trên địa bàn.

- Hoàn thành quy trình đề nghị cấp trên công nhận các xóm thuộc diện đặc biệt khó khăn, các xã thuộc khu vực I, II, III  theo đúng quy định.

3- Quốc phòng – an ninh

- Duy trì thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, lực lượng quân sự và Công an phối hợp chặt chẽ để chủ động xử lý tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Hoàn thành vượt chỉ tiêu tuyển quân năm 2013.

- Tiếp tục phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Triển khai các biện pháp đồng bộ để kiềm chế tại nạn giao thông trên địa bàn huyện.

4- Củng cố, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh

- Lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXV và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010 – 2015.

- Chỉ đạo các chi, đảng bộ báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện các kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

- Chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác tư tưởng, hướng trọng tâm về cở sở, trong đó tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Triển khai quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

- Làm tốt công tác cán bộ, đảm bảo công khai, dân chủ; đẩy nhanh tiến độ phát triển đảng viên mới, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra; chỉ đạo các chi, đảng bộ thực hiện nghiêm túc công tác phân tích, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên và công tác thi đua khen thưởng năm 2013.

- Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát của cấp uỷ và UBKT đúng quy định. Tập trung hoàn thiện hồ sơ, xử lý nghiêm, dứt điểm cán bộ, đảng viên hưởng chế độ thương binh, da cam sai quy định. Giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại đảm bảo đúng quy trình theo hướng dẫn của Ủy ban kiểm tra Trung ương.

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đổi mới lề lối, tác phong làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức.

- Hoàn thành việc lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên địa bàn huyện đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể bám sát vào các nhiệm vụ chính trị của địa phương để xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện phù hợp với nhiệm vụ, chức năng của ngành mình. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, coi trọng hiệu quả công tác và hướng về cơ sở. Quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp cơ sở. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Dự báo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm còn nhiều khó khăn, đòi hỏi các cấp uỷ đảng, chính quyền và các ngành đoàn thể cần đồng tâm, nhất trí vượt qua những khó khăn thử thách, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2013.

 

Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ;

- Đ/c Nguyễn Thế Đề - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh;

- Văn phòng Tỉnh uỷ;

- TT Huyện ủy ;

- TT HĐND, lãnh đạo UBND huyện;

- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ huyện;

- Các chi, đảng bộ trực thuộc;

- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

 

T/M BAN CHẤP HÀNH

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 

 

Đã ký

 

 

 

Vũ Đức Đài

 

 Tải về

Các bài mới:
Các bài khác:
Văn Bản Huyện Ủy
Lịch công tác - Giấy mời